Over de Stichting

Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Japan

Voorzitter
Petra Remijn
p/a Urkerweg 22
8309 PP Tollebeek

Oprichter
Albert Emmink
Zeeasterstraat 27 (p/a Drukwinkel)
8302 CA Emmeloord
06-53705454

Penningmeester
Henk Meijering
Hendric Stevinlaan 4
8302 AT   Emmeloord
06 51230258

Secretaris
Maayolein Goelema
Engelsmangat 12
8303 KC   Emmeloord
06-22662346
goelema @ nopkunst . nl

 


 

Donaties:
Iban rek.     NL38 ABNA 0577 2692 83


 

Waarom een stichting Vrienden van Japan?

Op voordracht van de toenmalige voorzitter van het EKNJ, de heer Dolf Winkler, ging er een gemeentelijke delegatie in 1995 naar Mizumaki Japan om de mogelijkheden van uitwisseling van scholieren tussen beide gemeentes te bespreken. Aan deze gemeentelijke delegatie waren als zakelijke partners toegevoegd, ondergetekende met eega.

De ontvangst was hartelijk en er werden concrete afspraken gemaakt. De gemeente Noordoostpolder startte de uitwisseling met Mizumaki in 1996. Het eerste jaar ging er een groep scholieren naar Mizumaki en kwam er een groep Japanners naar de Noordoostpolder.

Het geheel werd geregeld door, en op kosten van de gemeente. De politiek vond kosten en resultaat niet tegen elkaar opwegen en wilde na de afgesproken tijd niet verlengen. Er was toen ook nog geen voldoende draagvlak in de gemeente gevonden.

In het jaar 2000 vonden de laatste uitwisselingen plaats. Kort daarvoor was de heer Winkler in Mizumaki geweest om het daar gehouden Hollandfestival mede inhoud te geven. Ondergetekende met eega mochten hem toen vergezellen. De heer Tanaka, burgemeester van Mizumaki vertelde ons het einde van de uitwisseling te betreuren. Voor de ontwikkeling van Japan, en in het bijzonder van de gemeente Mizumaki, achtte hij het van onschatbare waarde dat deze uitwisseling doorgang zou vinden. Persoonlijk hebben wij toen de belofte uitgesproken alles te doen wat mogelijk is om dit te continueren.

Op het afscheidsfeest van de laatste groep Japanners, onder de gemeentevlag, is toen spontaan de club Vrienden van Japan opgericht. Dit werd later op voorspraak van de notaris een Stichting. Direct hadden wij al 20 leden/donateurs die zorg droegen voor het gewenste basis draagvlak. De scholen zeiden allen hun medewerking toe en een onafhankelijke commissie regelde de selectie van de deelnemers onder leiding van de in de Noordoostpolder bekende tandarts Bart Polder

Door toedoen van de familie Winkler en burgemeester ridder van Rappard kregen wij Rijkssubsidie als ondersteuning voor 4 jaar. De gemeente Noordoostpolder stelde zich garant voor een bijdrage van max. ƒ 2.500,- per jaar = € 1.134,45. De gemiddelde jaarkosten voor de uitwisseling, 1 groep per jaar, is circa € 6.000,00.

Het jaar 2004 wass het laatste jaar met rijksbijdrage. Door middel van sponsors en zuinig beleid. er blijft geen drup (cent) aan de lepel hangen, is de stichting in staat de uitwisseling op zelfde voorwaarden, met gemeente subsidie, wat sponsors en de hulp en bijdrage van de leden, nog voor 2006 en 2007 voort te zetten.

Om dan voor de komende jaren de uitwisseling voort te laten gaan wordt gewerkt aan nog meer sponsering uit het bedrijfsleven van de Noordoostpolder. Deze aanpak werpt reeds vruchten af.

Dit unieke project voor de regio blijft zo behouden voor jaren. Waar heeft een leerling van de middelbare school de meeste kans op een reis naar Japan? Juist ja, niet Amsterdam, Den Haag of Utrecht, maar in de Noordoostpolder. Dit is een verrijking van onze cultuur en verhoogt het woon/leefgenot van alle inwoners/scholieren in de NOP.

Zo nu en dan een reis met volwassenen, (veelal zakenlieden die op eigen kosten gaan) die een soortgelijke behandeling krijgen als de scholieren. m.u.v. overnachting bij gastgezinnen, moet hieruit een groep ambassadeurs en zakelijke sponsors komen die voor continuering zorgdragen.

De ceremonie bij het Kruismoument voor de gevallen Nederlanders in Japan is een vast onderdeel van het programma. Het Nederlandse consulaat in Japan is daarbij met een afvaardiging aanwezig. Deze gebeurtenis geeft emotionele waarde in een waardig cachet. De laatse voorzitter van het EKNJ, Paul Niessen, is met zijn raad en daad ons tot grote steun.

Albert Emmink (voormalig voorzitter)


Sponsoring en donateurs

 

U kunt lid/donateur worden van de stichting en de vergaderingen en bijeenkomsten bezoeken voor een gering bedrag per jaar. Bij de oprichting was ons minimum doel 20 leden/donateurs voor een bedrag van ƒ 100,00 per jaar.
Dit werd met de invoering van de euro € 45,00.
Deze basis is nog steeds de leidraad doch alle giften/donaties zijn welkom.
Ook voor € 10,00 of € 25.00 noteren wij u graag.

Het aantal leden/donateurs is inmiddels opgelopen tot circa 70.
Een gering verloop zal altijd blijven. Ook voor één of enkele jaren donatie zijn wij u erkentelijk.
Als bedrijf kunt u ook een financiële bijdrage doen.
Wij mochten reeds een aantal bedragen ontvangen van rond de € 500,00. Wij zijn een ideële stichting en wenden alle gelden aan voor de uitwisseling van de scholieren.

U kunt ook een dag of dagdeel sponsoren voor de bezoekende groep uit Mizumaki.
Deze groep bestaat meestal uit circa 30 personen (12 personen uit Japan en 18 uit Nederland).
Deze dag of dagdeel kan bestaan uit een bedrijfsbezoek inclusief eenvoudige lunch of evenementenbezoek.
Of anders door u in te vullen suggestie. Wij bezochten reeds een bakkerij, drukkerij, bloemenveiling, rozenkwekerij en de Bataviawerf .